نوشته جدید مرجع هدوپ ایران: «بررسی نقش Secondary Name Node در هدوپ» از اینجا بخوانید: http://hadoop.ir/?p=491


نوشته جدید مرجع هدوپ ایران:
«بررسی نقش Secondary Name Node در هدوپ»
از اینجا بخوانید: http://hadoop.ir/?p=491