اسلاید کاربردهای هدوپ در دنیای واقعی: http://hadoop.ir/?p=444


اسلاید کاربردهای هدوپ در دنیای واقعی:
http://hadoop.ir/?p=444