اینجا #سوییس استفاده نمادین از #شمشیر برای #رای دادن در #انتخابات فضای باز در میدان #اپنزل (توضیح👆) 🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود... @tick_idea

اینجا #سوییس
استفاده نمادین از #شمشیر برای #رای دادن در #انتخابات فضای باز در میدان #اپنزل (توضیح👆)

🔷🔶  روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود...
@tick_idea
اینجا #سوییس
استفاده نمادین از #شمشیر برای #رای دادن در #انتخابات فضای باز در میدان #اپنزل (توضیح👆)

🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود...
@tick_idea