اینجا #انگلیس 🇬🇧 #فرهنگ_عمومی 🔹 #انگلیسی ها به هیچ چیز به اندازه "مودب بودن" و "باادب جلوه کردن" اهمیت نمی دهند. آنها به اعتراف خودشان، گاهی برای "مودب جلوه کردن" مجبور به دورویی می شوند: 🔹انگلیسی ها در #تعارف کردن دست ما ایرانی ها را از پشت بسته اند. فرض کنید یک تکه کیک روبروی شما و دوست انگلیسیتان باشد، او احتمالا می گوید گرسنه نیستم و تو بخور، و چنان اصرار می کند که مطمئن می شوید میل ندارد. اما بدانید که ممکن است بعد از اینکه شما کیک را نوش جان کردید، صدای قار و قور شکمش را بشنوید... 🔻ادامه دارد... روایت از #جزیره 🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است... @tick_idea

اینجا #انگلیس 🇬🇧
#فرهنگ_عمومی
🔹 #انگلیسی ها به هیچ چیز به اندازه "مودب بودن" و "باادب جلوه کردن" اهمیت نمی دهند. آنها به اعتراف خودشان، گاهی برای "مودب جلوه کردن" مجبور به دورویی می شوند:
🔹انگلیسی ها در #تعارف کردن دست ما ایرانی ها را از پشت بسته اند. فرض کنید یک تکه کیک روبروی شما و دوست انگلیسیتان باشد، او احتمالا می گوید گرسنه نیستم و تو بخور، و چنان اصرار می کند که مطمئن می شوید میل ندارد. اما بدانید که ممکن است بعد از اینکه شما کیک را نوش جان کردید، صدای قار و قور شکمش را بشنوید...
🔻ادامه دارد...

روایت از #جزیره

🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea
اینجا #انگلیس 🇬🇧
#فرهنگ_عمومی
🔹 #انگلیسی ها به هیچ چیز به اندازه "مودب بودن" و "باادب جلوه کردن" اهمیت نمی دهند. آنها به اعتراف خودشان، گاهی برای "مودب جلوه کردن" مجبور به دورویی می شوند:
🔹انگلیسی ها در #تعارف کردن دست ما ایرانی ها را از پشت بسته اند. فرض کنید یک تکه کیک روبروی شما و دوست انگلیسیتان باشد، او احتمالا می گوید گرسنه نیستم و تو بخور، و چنان اصرار می کند که مطمئن می شوید میل ندارد. اما بدانید که ممکن است بعد از اینکه شما کیک را نوش جان کردید، صدای قار و قور شکمش را بشنوید...
🔻ادامه دارد...

روایت از #جزیره

🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea
اینجا #انگلیس 🇬🇧
#فرهنگ_عمومی

در ادامه #ادب_انگلیسی👆
🔹خیره نگاه کردن در صورت و چشمان دیگران، از نظر #انگلیسی ها گستاخانه و مغایر با ادب است. احتمالا شما در انگلیس حس خواهید کرد که هیچ کس به شما نگاه نمی کند، غریبه ها با شما طوری رفتار می کنند که انگار وجود ندارید. اگر هم قرار شود تعامل کوتاهی با آنها داشته باشید، رفتار فروشنده و... احتمالا برایتان غیرعادی است؛ انگار که از نگاه کردن به شما ابا دارند. اما
🔹بدانید که ممکن است سر و صورت و لباس شما را کاملا زیرنظر بگیرند و مثلا پس از آنکه اتاق را ترک کردید، 15 دقیقه راجع به نحوه لباس پوشیدن شما نظر بدهند! آنها از کودکی "مودب رفتار کردن و باادب جلوه کردن" را یاد می گیرند، و در ورانداز کردن دیگران بسیار استادانه عمل می کنند!

🔻ادامه دارد...

روایت از #جزیره

🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea