اینجا #آلمان #سیستم_حمل_و_نقل 🔸تا حد ممکن سریع: مسافرانی که از قبل کارت یا کد تصویری نخریده باشند، از دستگاه مقابل راننده بلیط می خرند. پول خردها جدا شده و خیلی سریع تحویل داده می شود. @tick_idea

اینجا #آلمان
#سیستم_حمل_و_نقل
🔸تا حد ممکن سریع:
مسافرانی که از قبل کارت یا کد تصویری نخریده باشند، از دستگاه مقابل راننده بلیط می خرند. پول خردها جدا شده و خیلی سریع تحویل داده می شود.
@tick_idea
اینجا #آلمان
#سیستم_حمل_و_نقل
🔸تا حد ممکن سریع:
مسافرانی که از قبل کارت یا کد تصویری نخریده باشند، از دستگاه مقابل راننده بلیط می خرند. پول خردها جدا شده و خیلی سریع تحویل داده می شود.
@tick_idea