اینجا #آلمان #سیستم_حمل_و_نقل 🔸اطلاعات به روز: اینکه در چه ساعتی و با چه وسایل نقلیه عمومی می توانید به مقصد برسید، با استفاده از #اپلیکیشن روی تلفن همراه، مشخص و هر دقیقه به روز می شود. @tick_idea

اینجا #آلمان
#سیستم_حمل_و_نقل
🔸اطلاعات به روز: 
اینکه در چه ساعتی و با چه وسایل نقلیه عمومی می توانید به مقصد برسید، با استفاده از #اپلیکیشن روی تلفن همراه، مشخص و هر دقیقه به روز می شود.
@tick_idea
اینجا #آلمان
#سیستم_حمل_و_نقل
🔸اطلاعات به روز:
اینکه در چه ساعتی و با چه وسایل نقلیه عمومی می توانید به مقصد برسید، با استفاده از #اپلیکیشن روی تلفن همراه، مشخص و هر دقیقه به روز می شود.
@tick_idea