اینجا #آلمان #سیستم_حمل_و_نقل 🔸در دسترس: نقشه حمل و نقل ریلی (#قطار و #مترو) در شهر کوچک #ارلانگن. برای دسترسی به کوچه پس کوچه های شهر، می توان از #اتوبوس استفاده کرد. @tick_idea

اینجا #آلمان
#سیستم_حمل_و_نقل
🔸در دسترس:
نقشه حمل و نقل ریلی (#قطار و #مترو) در شهر کوچک #ارلانگن. 
برای دسترسی به کوچه پس کوچه های شهر، می توان از #اتوبوس استفاده کرد.
@tick_idea
اینجا #آلمان
#سیستم_حمل_و_نقل
🔸در دسترس:
نقشه حمل و نقل ریلی (#قطار و #مترو) در شهر کوچک #ارلانگن.
برای دسترسی به کوچه پس کوچه های شهر، می توان از #اتوبوس استفاده کرد.
@tick_idea