اینجا #آلمان #سیستم_حمل_و_نقل 🔸دقیق و منظم: ساعت ورود #اتوبوس، #قطار، یا #مترو به صورتی دقیق در برگه های زمان بندی در ایستگاه ها اعلام شده و حداکثر تاخیر اتوبوس ۴ دقیقه است. @tick_idea

اینجا #آلمان
#سیستم_حمل_و_نقل 
🔸دقیق و منظم:
ساعت ورود #اتوبوس، #قطار، یا #مترو به صورتی دقیق در برگه های زمان بندی در ایستگاه ها اعلام شده و حداکثر تاخیر اتوبوس ۴ دقیقه است.
@tick_idea
اینجا #آلمان
#سیستم_حمل_و_نقل
🔸دقیق و منظم:
ساعت ورود #اتوبوس، #قطار، یا #مترو به صورتی دقیق در برگه های زمان بندی در ایستگاه ها اعلام شده و حداکثر تاخیر اتوبوس ۴ دقیقه است.
@tick_idea