اینجا #آلمان #سیستم_حمل_و_نقل روشن شدن علامت A در بالای #چراغ_راهنمایی به این معناست: اتوبوسی در حال نزدیک شدن است که تاخیر دارد. بنابراین چراغ راهنمایی تا عبور این #اتوبوس سبز می ماند. @tick_idea

اینجا #آلمان
#سیستم_حمل_و_نقل
روشن شدن علامت A در بالای #چراغ_راهنمایی به این معناست: اتوبوسی در حال نزدیک شدن است که تاخیر دارد. بنابراین چراغ راهنمایی تا عبور این #اتوبوس سبز می ماند.
@tick_idea
اینجا #آلمان
#سیستم_حمل_و_نقل
روشن شدن علامت A در بالای #چراغ_راهنمایی به این معناست: اتوبوسی در حال نزدیک شدن است که تاخیر دارد. بنابراین چراغ راهنمایی تا عبور این #اتوبوس سبز می ماند.
@tick_idea