اینجا #هندوستان پشت بسیاری از #وسایل_نقلیه در #هند، نوشته اند: لطفا #بوق بزنید!‌ عده ای از مردم #هند معتقدند صدای بوق باعث دور شدن شیطان می شود. @tick_idea

اینجا #هندوستان
پشت بسیاری از #وسایل_نقلیه در #هند، نوشته اند: لطفا #بوق بزنید!‌ عده ای از مردم #هند معتقدند صدای بوق باعث دور شدن شیطان می شود.
@tick_idea
اینجا #هندوستان
پشت بسیاری از #وسایل_نقلیه در #هند، نوشته اند: لطفا #بوق بزنید!‌ عده ای از مردم #هند معتقدند صدای بوق باعث دور شدن شیطان می شود.
@tick_idea