اینجا #انگلیس اکران عمومی فیلم #فروشنده در میدان معروف #Trafalgar که به دعوت شهردار #لندن صورت گرفت: عده زیادی از مردم جمع شدند و در اعتراض به فرمان اخیر #ترامپ با #اصغر_فرهادی همصدا شدند. @tick_idea

اینجا #انگلیس
اکران عمومی فیلم #فروشنده در میدان معروف #Trafalgar که به دعوت شهردار #لندن صورت گرفت: عده زیادی از مردم جمع شدند و در اعتراض به فرمان اخیر #ترامپ با #اصغر_فرهادی همصدا شدند.
@tick_idea
اینجا #انگلیس
اکران عمومی فیلم #فروشنده در میدان معروف #Trafalgar که به دعوت شهردار #لندن صورت گرفت: عده زیادی از مردم جمع شدند و در اعتراض به فرمان اخیر #ترامپ با #اصغر_فرهادی همصدا شدند.
@tick_idea