🔹🔸 #tick_now 🔹🔸 نماینده #اصغر_فرهادی در مراسم #اسکار از طرف او گفت: "غیبت من به احترام مردم کشورم و شش کشور دیگری است که با قانونی غیرانسانی مورد بی احترامی قرار گرفتند." #CNN @tick_idea

🔹🔸 #tick_now 🔹🔸
نماینده #اصغر_فرهادی در مراسم #اسکار از طرف او گفت: "غیبت من به احترام مردم کشورم و شش کشور دیگری است که با قانونی غیرانسانی مورد بی احترامی قرار گرفتند." #CNN
@tick_idea
🔹🔸 #tick_now 🔹🔸
نماینده #اصغر_فرهادی در مراسم #اسکار از طرف او گفت: "غیبت من به احترام مردم کشورم و شش کشور دیگری است که با قانونی غیرانسانی مورد بی احترامی قرار گرفتند." #CNN
@tick_idea