اینجا #آلمان سیاست های اخیر #دولت آلمان در پذیرش تعداد زیادی از #مهاجران و #پناهندگان، تنها یک اقدام #انسان_دوستانه نیست. ادامه... 👇 @tick_idea

اینجا #آلمان
سیاست های اخیر #دولت آلمان در پذیرش تعداد زیادی از #مهاجران و #پناهندگان، تنها یک اقدام #انسان_دوستانه نیست.
ادامه... 👇
@tick_idea
اینجا #آلمان
سیاست های اخیر #دولت آلمان در پذیرش تعداد زیادی از #مهاجران و #پناهندگان، تنها یک اقدام #انسان_دوستانه نیست.
ادامه... 👇
@tick_idea