اینجا #آلمان 🇩🇪 #گواهینامه_در_آلمان - قسمت اول 🔷گواهینامه گرفتن در آلمان کار راحتی نیست. حتی اگر در کشور خود سال ها رانندگی کرده باشید; 🔹شما ممکن است به عنوان یک #راننده محترم ایرانی، قصد داشته باشید که به عابر پیاده راه بدهید برای رد شدن از #خیابان. اما اگر بخواهید در فاصله ای از عابر که در #ایران معمول است توقف کنید، مربی شما که در زمان امتحان کنار شما نشسته است، قبل از شما خیلی محکم ترمز می کند و شما رد خواهید شد. در آلمان رانندگان در فاصله خیلی بیشتری از عابران توقف می کنند. 🔹لازم نیست عابر وارد خیابان شده باشد، همین که بفهمید قصد وارد شدن به خیابان را دارد (مخصوصا اگر چراغ عابر در آن گذر نباشد) باید توقف کنید. 🔹اگر در امتحان عملی #رانندگی، زمانی که حق تقدم با شماست، مکث کنید و نگاه اضافی(که طبق قانون لازم شمرده نمی شود) به چپ یا به راست بکنید، در امتحان رد خواهید شد. این برای ما ایرانی ها که عادت کرده ایم برای هر رفتاری از رانندگان دیگر آماده باشیم، واقعا سخت است. 🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است... @tick_idea

اینجا #آلمان 🇩🇪
#گواهینامه_در_آلمان - قسمت اول
🔷گواهینامه گرفتن در آلمان کار راحتی نیست. حتی اگر در کشور خود سال ها رانندگی کرده باشید;
🔹شما ممکن است به عنوان یک #راننده محترم ایرانی، قصد داشته باشید که به عابر پیاده راه بدهید برای رد شدن از #خیابان. اما اگر بخواهید در فاصله ای از عابر که در #ایران معمول است توقف کنید، مربی شما که در زمان امتحان کنار شما نشسته است، قبل از شما خیلی محکم ترمز می کند و شما رد خواهید شد. در آلمان رانندگان در فاصله خیلی بیشتری از عابران توقف می کنند.
🔹لازم نیست عابر وارد خیابان شده باشد، همین که بفهمید قصد وارد شدن به خیابان را دارد (مخصوصا اگر چراغ عابر در آن گذر نباشد) باید توقف کنید.
🔹اگر در امتحان عملی #رانندگی، زمانی که حق تقدم با شماست، مکث کنید و نگاه اضافی(که طبق قانون لازم شمرده نمی شود) به چپ یا به راست بکنید، در امتحان رد خواهید شد. این برای ما ایرانی ها که عادت کرده ایم برای هر رفتاری از رانندگان دیگر آماده باشیم، واقعا سخت است.


🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea
اینجا #آلمان 🇩🇪
#گواهینامه_در_آلمان - قسمت اول
🔷گواهینامه گرفتن در آلمان کار راحتی نیست. حتی اگر در کشور خود سال ها رانندگی کرده باشید;
🔹شما ممکن است به عنوان یک #راننده محترم ایرانی، قصد داشته باشید که به عابر پیاده راه بدهید برای رد شدن از #خیابان. اما اگر بخواهید در فاصله ای از عابر که در #ایران معمول است توقف کنید، مربی شما که در زمان امتحان کنار شما نشسته است، قبل از شما خیلی محکم ترمز می کند و شما رد خواهید شد. در آلمان رانندگان در فاصله خیلی بیشتری از عابران توقف می کنند.
🔹لازم نیست عابر وارد خیابان شده باشد، همین که بفهمید قصد وارد شدن به خیابان را دارد (مخصوصا اگر چراغ عابر در آن گذر نباشد) باید توقف کنید.
🔹اگر در امتحان عملی #رانندگی، زمانی که حق تقدم با شماست، مکث کنید و نگاه اضافی(که طبق قانون لازم شمرده نمی شود) به چپ یا به راست بکنید، در امتحان رد خواهید شد. این برای ما ایرانی ها که عادت کرده ایم برای هر رفتاری از رانندگان دیگر آماده باشیم، واقعا سخت است.


🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea
اینجا #آلمان 🇩🇪
#گواهینامه_در_آلمان
🔶روایت از #روشنا :
چند روز پیش در جلسه آموزش عملی #رانندگی، در حالی که در #خیابان اصلی می رفتم، کامیونی از خیابان فرعی روبرو، قصد ورود به خیابان را داشت. ترمز خفیفی کردم که سرعتم کم شود تا مطمین شوم که کامیون خواهد ایستاد. مربی گفت: "تو نباید بایستی یا سرعتت را کم کنی. حق با توست." با خنده گفتم: "و چه می شود اگر او این حق مرا رعایت نکند؟! این منم که می میرم!" خیلی جدی گفت: "#حق_تقدم با توست، او وظیفه دارد بایستد و می ایستد. تو به احتمال نقص فنی ماشین او هم باید فکر کنی؟!"
از نظر #مربی آلمانی من، اگر ماشین نقص فنی نداشته باشد، امکان ندارد نایستد!


🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea