اینجا #آلمان ورودی یک #مهدکودک در #فرانکفورت مدیر مهد می گفت که از گوگل و Word کمک گرفته، اما نمی توانسته جهت راست به چپ و متصل بودن حروف #فارسی را درک کند و فکر کرده که گوگل اشتباه می کند. @tick_idea

اینجا #آلمان
ورودی یک #مهدکودک در #فرانکفورت
مدیر مهد می گفت که از گوگل و Word کمک گرفته، اما نمی توانسته جهت راست به چپ و متصل بودن حروف #فارسی را درک کند و فکر کرده که گوگل اشتباه می کند.
@tick_idea
اینجا #آلمان
ورودی یک #مهدکودک در #فرانکفورت
مدیر مهد می گفت که از گوگل و Word کمک گرفته، اما نمی توانسته جهت راست به چپ و متصل بودن حروف #فارسی را درک کند و فکر کرده که گوگل اشتباه می کند.
@tick_idea