اینجا #آلمان بعد از یادگیری کامل حروف الفبا در #مدارس_آلمان، دانش آموزان موظفند حداقل روزی ده دقیقه #مطالعه غیردرسی داشته باشند. فرهنگ #کتابخوانی در #ساختارهای_شهری نیز حمایت می شود. @tick_idea

اینجا #آلمان
بعد از یادگیری کامل حروف الفبا در #مدارس_آلمان، دانش آموزان موظفند حداقل روزی ده دقیقه #مطالعه غیردرسی داشته باشند. 
فرهنگ #کتابخوانی در #ساختارهای_شهری نیز حمایت می شود.
@tick_idea
اینجا #آلمان
بعد از یادگیری کامل حروف الفبا در #مدارس_آلمان، دانش آموزان موظفند حداقل روزی ده دقیقه #مطالعه غیردرسی داشته باشند.
فرهنگ #کتابخوانی در #ساختارهای_شهری نیز حمایت می شود.
@tick_idea