اینجا #آلمان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه #بمبرگ: یکی از معیارهای مهم برای بیشتر #دانشگاه ها، داشتن دانشجویان بین المللی از نقاط مختلف دنیاست. روی برگه فلش ها نام دانشجویان نوشته شده. @tick_idea

اینجا #آلمان
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه #بمبرگ: یکی از معیارهای مهم برای بیشتر #دانشگاه ها، داشتن دانشجویان بین المللی از نقاط مختلف دنیاست. روی برگه فلش ها نام دانشجویان نوشته شده. 

@tick_idea
اینجا #آلمان
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه #بمبرگ: یکی از معیارهای مهم برای بیشتر #دانشگاه ها، داشتن دانشجویان بین المللی از نقاط مختلف دنیاست. روی برگه فلش ها نام دانشجویان نوشته شده.

@tick_idea