#tick_top_4 از چند آلمانی پرسیدیم "چرا از این وسایل که رایگان در #فروشگاه هاست، بیشتر بر نمی دارید که بعدا هم استفاده کنید؟" پاسخ آنها را در #تیکتاپ۴ بخوانید: https://t.me/tick_idea/74 @tick_idea

#tick_top_4
از چند آلمانی پرسیدیم "چرا از این وسایل که رایگان در #فروشگاه هاست، بیشتر بر نمی دارید که بعدا هم استفاده کنید؟"
پاسخ آنها را در #تیکتاپ۴ بخوانید:
https://t.me/tick_idea/74
@tick_idea
#tick_top_4
از چند آلمانی پرسیدیم "چرا از این وسایل که رایگان در #فروشگاه هاست، بیشتر بر نمی دارید که بعدا هم استفاده کنید؟"
پاسخ آنها را در #تیکتاپ۴ بخوانید:
https://t.me/tick_idea/74
@tick_idea