اینجا #فنلاند قرار نیست قوانین دست و پای یک عده را بیشتر از بقیه ببندد! درباره #عدالت در کشور کرگدن ها در #زیرگنبدکبود بخوانید: https://t.me/tick_idea/137 @tick_idea

اینجا #فنلاند
قرار نیست قوانین دست و پای یک عده را بیشتر از بقیه ببندد! 

درباره #عدالت در کشور کرگدن ها در #زیرگنبدکبود بخوانید:
https://t.me/tick_idea/137

@tick_idea
اینجا #فنلاند
قرار نیست قوانین دست و پای یک عده را بیشتر از بقیه ببندد!

درباره #عدالت در کشور کرگدن ها در #زیرگنبدکبود بخوانید:
https://t.me/tick_idea/137

@tick_idea