اینجا #آلمان این عکس را در یکی از #فروشگاه ها گرفتم. بدون اینکه عکس را جایی آپلود کنم یا برای کسی بفرستم، در طی یک ماه بعد توسط برند#Fossil بمباران تبلیغاتی شدم: در فیسبوک، گوگل، یاهو... @tick_idea

اینجا #آلمان
این عکس را در یکی از #فروشگاه ها گرفتم. بدون اینکه عکس را جایی آپلود کنم یا برای کسی بفرستم، در طی یک ماه بعد توسط برند#Fossil بمباران تبلیغاتی شدم: در فیسبوک، گوگل، یاهو...
@tick_idea
اینجا #آلمان
این عکس را در یکی از #فروشگاه ها گرفتم. بدون اینکه عکس را جایی آپلود کنم یا برای کسی بفرستم، در طی یک ماه بعد توسط برند#Fossil بمباران تبلیغاتی شدم: در فیسبوک، گوگل، یاهو...
@tick_idea