اینجا #آلمان 🇩🇪 #مشاغل_کاذب و #زیرساخت ها 🔹 سر چهارراه ها نه گلفروش هست و نه آدامس فروش، کسی اصرار نمی کند که شیشه ماشینت را تمیز کند. کسی التماس نمی کند که از او دستمال کاغذی بخری. اصلا سر چهار راه غیر از چراغ راهنمایی هیچ موجود ایستاده ای نمی بینی! 🔹 راستی آلمان چگونه بر مشکل مشاغل کاذب غلبه کرده است؟! شناخت زیر ساخت های لازم و "ایجاد #شغل در این زیرساخت ها"، می تواند یکی از پاسخ ها باشد. 🔻ادامه دارد... 🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است... @tick_idea

اینجا #آلمان 🇩🇪
#مشاغل_کاذب و #زیرساخت ها

🔹 سر چهارراه ها نه گلفروش هست و نه آدامس فروش، کسی اصرار نمی کند که شیشه ماشینت را تمیز کند. کسی التماس نمی کند که از او دستمال کاغذی بخری. اصلا سر چهار راه غیر از چراغ راهنمایی هیچ موجود ایستاده ای نمی بینی!

🔹 راستی آلمان چگونه بر مشکل مشاغل کاذب غلبه کرده است؟!
شناخت زیر ساخت های لازم و "ایجاد #شغل در این زیرساخت ها"، می تواند یکی از پاسخ ها باشد.

🔻ادامه دارد...

🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea