سلام. روزتون به خیر به کانال "#زیرگنبدکبود" خوش آمدید. 🔷🔶 در اینجا روایت هایی از آداب و رسوم، و #فرهنگ_کشورهای_مختلف برایتان نقل می کنیم. در تمام نوشته ها، سعیمان این است که یک #ایده_الهام_بخش را مطرح کنیم، ایده ای جالب، که می تواند جرقه ای باشد برای انگیزه بخشیدن به ذهن... @tick_idea 🔹🔸یکی از معانی #تیک یا #Tick در انگلیسی، #الهام_بخشی و #انگیزه بخشیدن است. مثلا می گویند: Try to find the ideas that #tick_your_mind.

سلام. روزتون به خیر

به کانال "#زیرگنبدکبود" خوش آمدید.

🔷🔶 در اینجا روایت هایی از آداب و رسوم، و #فرهنگ_کشورهای_مختلف برایتان نقل می کنیم. در تمام نوشته ها، سعیمان این است که یک #ایده_الهام_بخش را مطرح کنیم، ایده ای جالب، که می تواند جرقه ای باشد برای انگیزه بخشیدن به ذهن...

@tick_idea

🔹🔸یکی از معانی #تیک یا #Tick در انگلیسی، #الهام_بخشی و #انگیزه بخشیدن است. مثلا می گویند:
Try to find the ideas that #tick_your_mind.
سلام. روزتون به خیر

به کانال "#زیرگنبدکبود" خوش آمدید.

🔷🔶 در اینجا روایت هایی از آداب و رسوم، و #فرهنگ_کشورهای_مختلف برایتان نقل می کنیم. در تمام نوشته ها، سعیمان این است که یک #ایده_الهام_بخش را مطرح کنیم، ایده ای جالب، که می تواند جرقه ای باشد برای انگیزه بخشیدن به ذهن...

@tick_idea

🔹🔸یکی از معانی #تیک یا #Tick در انگلیسی، #الهام_بخشی و #انگیزه بخشیدن است. مثلا می گویند:
Try to find the ideas that #tick_your_mind.
📶 اینجا #پله_اول
⤴️ پرش به ابتدای کانال

📋 #تعداد_پست های کانال تا اینجا : 14
کشورها: #آلمان

به زودی مطالبی درباره کشورهای دیگر نیز اضافه خواهد شد.
با ما باشید...


🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea
📶 اینجا #پله_اول
⤴️ پرش به ابتدای کانال

📋 #تعداد_پست های کانال تا اینجا : 14
کشورها: #آلمان

به زودی مطالبی درباره کشورهای دیگر نیز اضافه خواهد شد.
با ما باشید...


🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea
📶 اینجا #پله_دوم
⤴️ پرش به #پله_اول

📋 #تعداد_پست های کانال تا اینجا : 25
کشورها: #آلمان ، #فرانسه

به زودی مطالبی درباره کشورهای دیگر نیز اضافه خواهد شد.
با ما باشید...


🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea
📶 اینجا #پله_دوم
⤴️ پرش به #پله_اول

📋 #تعداد_پست های کانال تا اینجا : 25
کشورها: #آلمان ، #فرانسه

به زودی مطالبی درباره کشورهای دیگر نیز اضافه خواهد شد.
با ما باشید...


🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea
📶 اینجا #پله_سوم
⤴️ پرش به #پله_دوم

📋 #تعداد_پست های کانال تا اینجا : 46
کشورها: #آلمان ، #فرانسه #ایران #انگلیس #هند

✔️ با جستجوی " #پله " می توانید مطالب پله های قبلی کانال را به ترتیب بخوانید. هر پیام #پله ای، شما را به پله قبل راهنمایی می کند.

با ما باشید...


🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea
📶 اینجا #پله_سوم
⤴️ پرش به #پله_دوم

📋 #تعداد_پست های کانال تا اینجا : 46
کشورها: #آلمان ، #فرانسه #ایران #انگلیس #هند

✔️ با جستجوی " #پله " می توانید مطالب پله های قبلی کانال را به ترتیب بخوانید. هر پیام #پله ای، شما را به پله قبل راهنمایی می کند.

با ما باشید...


🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea
📶 اینجا #پله_چهارم
⤴️ پرش به #پله_سوم

📋 #تعداد_پست های کانال تا اینجا : 60
کشورها: #آلمان #فرانسه #ایران #انگلیس #هندوستان #فنلاند

✔️ با جستجوی " #پله " می توانید مطالب پله های قبلی کانال را به ترتیب بخوانید. هر پیام #پله ای، شما را به پله قبل راهنمایی می کند.

جمعه خوب و شادی داشته باشید...


🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea
📶 اینجا #پله_چهارم
⤴️ پرش به #پله_سوم

📋 #تعداد_پست های کانال تا اینجا : 60
کشورها: #آلمان #فرانسه #ایران #انگلیس #هندوستان #فنلاند

✔️ با جستجوی " #پله " می توانید مطالب پله های قبلی کانال را به ترتیب بخوانید. هر پیام #پله ای، شما را به پله قبل راهنمایی می کند.

جمعه خوب و شادی داشته باشید...


🔷🔶 روایت های شنیدنی از #زیرگنبدکبود، از همین نزدیکی ها و آن سوی مرزها. روایت هایی که الهام بخش ذهن است...
@tick_idea
📶 اینجا #پله_پنجم
⤴️ پرش به #پله_چهارم

📋 #تعداد_پست های کانال تا اینجا : 71
کشورها: #آلمان #فرانسه #ایران #انگلیس #هندوستان #فنلاند

✔️ با جستجوی " #پله " یا کلیک روی آن در همین پیام، می توانید مطالب پله های قبلی کانال را به ترتیب بخوانید. هر پیام #پله ای، شما را به پله قبل راهنمایی می کند.

هفته خوب و شادی داشته باشید...


🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود...
@tick_idea
📶 اینجا #پله_پنجم
⤴️ پرش به #پله_چهارم

📋 #تعداد_پست های کانال تا اینجا : 71
کشورها: #آلمان #فرانسه #ایران #انگلیس #هندوستان #فنلاند

✔️ با جستجوی " #پله " یا کلیک روی آن در همین پیام، می توانید مطالب پله های قبلی کانال را به ترتیب بخوانید. هر پیام #پله ای، شما را به پله قبل راهنمایی می کند.

هفته خوب و شادی داشته باشید...


🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود...
@tick_idea
سلام دوستان
خوش آمد می گیم به تمام عزیزانی که تازه به جمع ما اومدند.

📶 اینجا #پله_ششم
⤴️ پرش به #پله_پنجم

📋 #تعداد_پست های کانال تا اینجا : ۸۶
کشورها: #آلمان #فرانسه #ایران #انگلیس #هندوستان #فنلاند

✔️ با جستجوی " #پله " یا کلیک روی آن در همین پیام، می توانید مطالب پله های قبلی کانال را به ترتیب بخوانید. هر پیام #پله ای، شما را به پله قبل راهنمایی می کند.

هفته خوب و شادی داشته باشید...


🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود...
@tick_idea
سلام دوستان
خوش آمد می گیم به تمام عزیزانی که تازه به جمع ما اومدند.

📶 اینجا #پله_ششم
⤴️ پرش به #پله_پنجم

📋 #تعداد_پست های کانال تا اینجا : ۸۶
کشورها: #آلمان #فرانسه #ایران #انگلیس #هندوستان #فنلاند

✔️ با جستجوی " #پله " یا کلیک روی آن در همین پیام، می توانید مطالب پله های قبلی کانال را به ترتیب بخوانید. هر پیام #پله ای، شما را به پله قبل راهنمایی می کند.

هفته خوب و شادی داشته باشید...


🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود...
@tick_idea
سلام به دوستای همراه
سلام و خوش آمد به دوستای جدید
عصر جمعه تون به خیر

📶 اینجا #پله_هفتم
⤴️ پرش به #پله_ششم

📋 #تعداد_پست های کانال تا اینجا : 100
کشورها: #آلمان #فرانسه #ایران #انگلیس #هندوستان #فنلاند #چین #آمریکا

✔️ با جستجوی " #پله " یا کلیک روی آن در همین پیام، می توانید مطالب پله های قبلی کانال را به ترتیب بخوانید. هر پیام #پله ای، شما را به پله قبل راهنمایی می کند.

در هفته آینده ضمن معرفی چند پیام #پربیننده دیگر، درباره" #آدرس ها در آلمان"، "حسرت مرد #افغان در فروشگاه #ودافون"، ادامه "سفر کاری از آلمان به #چین" و... خواهیم نوشت.


هفته خوب و شادی داشته باشید...


🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود...
@tick_idea
سلام به دوستای همراه
سلام و خوش آمد به دوستای جدید
عصر جمعه تون به خیر

📶 اینجا #پله_هفتم
⤴️ پرش به #پله_ششم

📋 #تعداد_پست های کانال تا اینجا : 100
کشورها: #آلمان #فرانسه #ایران #انگلیس #هندوستان #فنلاند #چین #آمریکا

✔️ با جستجوی " #پله " یا کلیک روی آن در همین پیام، می توانید مطالب پله های قبلی کانال را به ترتیب بخوانید. هر پیام #پله ای، شما را به پله قبل راهنمایی می کند.

در هفته آینده ضمن معرفی چند پیام #پربیننده دیگر، درباره" #آدرس ها در آلمان"، "حسرت مرد #افغان در فروشگاه #ودافون"، ادامه "سفر کاری از آلمان به #چین" و... خواهیم نوشت.


هفته خوب و شادی داشته باشید...


🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود...
@tick_idea
📶 اینجا #پله_هشتم
⤴️ پرش به #پله_هفتم

📋 #تعداد_پست های کانال تا اینجا : ۱۴۸
کشورها: #آلمان #فرانسه #ایران #انگلیس #هند #فنلاند #چین #آمریکا #کانادا #سوییس

✔️ با جستجوی " #پله " یا کلیک روی آن در همین پیام، می توانید مطالب پله های قبلی کانال را به ترتیب بخوانید. هر پیام #پله ای، شما را به پله قبل راهنمایی می کند.

هفته خوب و شادی داشته باشید...


🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود...
@tick_idea