اینجا #آلمان #سیستم_حمل_و_نقل ماموران #دویچه_بان (DB#) در حال بازرسی بلیط در مترو همراه نداشتن بلیط معتبر حداقل 60 یورو جریمه دارد (قیمت بلیط اتوبوس: تقریبا 2 یورو). @tick_idea

اینجا #آلمان
#سیستم_حمل_و_نقل

ماموران #دویچه_بان (DB#) در حال بازرسی بلیط در مترو
همراه نداشتن بلیط معتبر حداقل 60 یورو جریمه دارد (قیمت بلیط اتوبوس: تقریبا 2 یورو).
@tick_idea
اینجا #آلمان
#سیستم_حمل_و_نقل

ماموران #دویچه_بان (DB#) در حال بازرسی بلیط در مترو
همراه نداشتن بلیط معتبر حداقل 60 یورو جریمه دارد (قیمت بلیط اتوبوس: تقریبا 2 یورو).
@tick_idea