اینجا #ایران وقتی اتفاق بدی می افتد، ناله و نقد و نهی از همه کس بر می آید. اما هستند کسانی، که در زمین خود قشنگ بازی می کنند. 🔹🔸 آغازگر باشیم... @tick_idea

اینجا #ایران

وقتی اتفاق بدی می افتد، ناله و نقد و نهی از همه کس بر می آید. اما هستند کسانی، که در زمین خود قشنگ بازی می کنند.

🔹🔸 آغازگر باشیم...
@tick_idea
اینجا #ایران

وقتی اتفاق بدی می افتد، ناله و نقد و نهی از همه کس بر می آید. اما هستند کسانی، که در زمین خود قشنگ بازی می کنند.

🔹🔸 آغازگر باشیم...
@tick_idea