اینجا #فنلاند #سیستم_آموزشی مشاور عالی #آموزش فنلاند: از من می پرسند که چگونه معلمان را ارزیابی می کنیم؟ ما هرگز در این باره حرفی نمی زنیم، بحث ما این است که چگونه می توانیم کمکشان کنیم... @tick_idea

اینجا #فنلاند
#سیستم_آموزشی
مشاور عالی #آموزش فنلاند: از من می پرسند که چگونه معلمان را ارزیابی می کنیم؟ ما هرگز در این باره حرفی نمی زنیم، بحث ما این است که چگونه می توانیم کمکشان کنیم...
@tick_idea
اینجا #فنلاند
#سیستم_آموزشی
مشاور عالی #آموزش فنلاند: از من می پرسند که چگونه معلمان را ارزیابی می کنیم؟ ما هرگز در این باره حرفی نمی زنیم، بحث ما این است که چگونه می توانیم کمکشان کنیم...
@tick_idea