اینجا #فنلاند #سیستم_آموزشی سیستم آموزشی فنلاند در سی و چند سال توانست از پایین ترین جایگاه عملکرد بین المللی به بهترین برسد. نگاه به آموزش به عنوان یک "سیستم"، راز موفقیت فنلاند است...👇 @tick_idea

اینجا #فنلاند
#سیستم_آموزشی
سیستم آموزشی فنلاند در سی و چند سال توانست از پایین ترین جایگاه عملکرد بین المللی به بهترین برسد. نگاه به آموزش به عنوان یک "سیستم"، راز موفقیت فنلاند است...👇
@tick_idea
اینجا #فنلاند
#سیستم_آموزشی
سیستم آموزشی فنلاند در سی و چند سال توانست از پایین ترین جایگاه عملکرد بین المللی به بهترین برسد. نگاه به آموزش به عنوان یک "سیستم"، راز موفقیت فنلاند است...👇
@tick_idea