در مثالهای فوق، تنها از parce que و à cause de استفاده شده است. در نگارش متون بالاخص متون ادبی از car استفاده میشود. به این نکته مهم میبایست دقت کنیم: بعد از parce que و car حتما جمله وابسته و بعد از à cause de حتما اسم قرار میگیرد و نمیتوان بعد از à cause de جمله بکار برد. @bonusage


در مثالهای فوق، تنها از parce que و à cause de استفاده شده است. در نگارش متون بالاخص متون ادبی از car استفاده میشود. به این نکته مهم میبایست دقت کنیم:
بعد از parce que و car حتما جمله وابسته و بعد از à cause de حتما اسم قرار میگیرد و نمیتوان بعد از à cause de جمله بکار برد.
@bonusage