صفات از نظر مذکر و مونث بودن و مفرد و جمع بودن با اسم مربوطه مطابقت میکند. به نکاتی در مورد تبدیل صفات مذکر به مونث اشاره میکنیم: - صفات مفرد مذکر که به e ختم شده باشند در فرم مونث تغییری صورت نمیگیرد. Mince --------- mince Simple ------- simple - صفات مفرد مذکر که به er ختم میشوند در فرم مونث آنها به ère ختم میشوند. Premier ---------- première - صفات مفرد مذکر که به on ختم میشوند، برای مفرد مونث به onne ختم میشوند. Bon ------------- bonne - صفاتی که در حالت مفرد مذکر به en ختم میشوند در حالت مفرد مونث به enne ختم میشوند. Ancien ------------- ancienne @bonusage


صفات از نظر مذکر و مونث بودن و مفرد و جمع بودن با اسم مربوطه مطابقت میکند.
به نکاتی در مورد تبدیل صفات مذکر به مونث اشاره میکنیم:
- صفات مفرد مذکر که به e ختم شده باشند در فرم مونث تغییری صورت نمیگیرد.
Mince --------- mince
Simple ------- simple
- صفات مفرد مذکر که به er ختم میشوند در فرم مونث آنها به ère ختم میشوند.
Premier ---------- première
- صفات مفرد مذکر که به on ختم میشوند، برای مفرد مونث به onne ختم میشوند.
Bon ------------- bonne
- صفاتی که در حالت مفرد مذکر به en ختم میشوند در حالت مفرد مونث به enne ختم میشوند.
Ancien ------------- ancienne
@bonusage