افعالی که در جملات بکار رفت، به زمان حال یا présent بوده اند. در ادامه مثالهایی به ماضی نقلی یا passé composé میبینیم: Elles ont beaucoup mangé. آنها بسیار خوردند. Je n'ai pas assez travaillé. به اندازه کافی کار نکردم. Vous avez trop joué. شما بیش از اندازه بازی کردید. **نکته بسیار مهم** هنگامی که زمان فعل به گونه ای باشد که میبایست از دو جز فعل کمکی و بخش گذشته فعل استفاده کرد (مانند ماضی نقلی)، قید بین دو جز قرار میگیرد. به عبارت دیگر، در زمان ماضی نقلی که هم فعل کمکی avoir صرف میشود و هم بخش گذشته فعل وجود دارد، قید حتما بین این دو جز قرار میگیرد. @bonusage


افعالی که در جملات بکار رفت، به زمان حال یا présent بوده اند. در ادامه مثالهایی به ماضی نقلی یا passé composé میبینیم:
Elles ont beaucoup mangé.
آنها بسیار خوردند.
Je n'ai pas assez travaillé.
به اندازه کافی کار نکردم.
Vous avez trop joué.
شما بیش از اندازه بازی کردید.
**نکته بسیار مهم**
هنگامی که زمان فعل به گونه ای باشد که میبایست از دو جز فعل کمکی و بخش گذشته فعل استفاده کرد (مانند ماضی نقلی)، قید بین دو جز قرار میگیرد. به عبارت دیگر، در زمان ماضی نقلی که هم فعل کمکی avoir صرف میشود و هم بخش گذشته فعل وجود دارد، قید حتما بین این دو جز قرار میگیرد.
@bonusage