دو فعل être و avoir از جمله افعال بسیار مهم در زبان فرانسه و بی قاعده هستند. صرف این افعال نسبت به افعال دسته اول تفاوت دارد. Être: بودن Je suis Tu es Il/ elle est Nous sommes Vous êtes Ils/ elles sont Avoir: داشتن J'ai Tu as Il/elle a Nous avons Vous avez Ils/ elles ont به این ویدیو👇👇👇 توجه کنید. @bonusage


دو فعل être و avoir از جمله افعال بسیار مهم در زبان فرانسه و بی قاعده هستند. صرف این افعال نسبت به افعال دسته اول تفاوت دارد.
Être: بودن
Je suis
Tu es
Il/ elle est
Nous sommes
Vous êtes
Ils/ elles sont

Avoir: داشتن
J'ai
Tu as
Il/elle a
Nous avons
Vous avez
Ils/ elles ont
به این ویدیو👇👇👇 توجه کنید.
@bonusage