از میان حروف الفبا، 6 حرف صدا دار وجود دارد: a, e, i, o, u, y و بقیه حروف، بی صدا هستند.


از میان حروف الفبا، 6 حرف صدا دار وجود دارد: a, e, i, o, u, y و بقیه حروف، بی صدا هستند.