حرف h در فرانسه تلفظ نمیشود. مانند کلمه histoire حرف y صدای "ای" میدهد مانند کلمه cycle @bonusage


حرف h در فرانسه تلفظ نمیشود. مانند کلمه histoire
حرف y صدای "ای" میدهد مانند کلمه cycle
@bonusage