**نکته بسیار مهم** اگر بعد از qu'est-ce que ضمیر یا اسمی بیاید که با حرف صدادار شروع شده باشد، e را حذف میکنیم: Qu'est-ce qu'elle aime? چه چیزی او دوست دارد؟ - Elle aime le sport. ورزش را دوست دارد. @bonusage


**نکته بسیار مهم**
اگر بعد از qu'est-ce que ضمیر یا اسمی بیاید که با حرف صدادار شروع شده باشد، e را حذف میکنیم:
Qu'est-ce qu'elle aime?
چه چیزی او دوست دارد؟
- Elle aime le sport.
ورزش را دوست دارد.
@bonusage