و اما... فرم منفی افعال: تا کنون با جملات بصورت مثبت آشنا شدیم و اگر بخواهیم جمله ای را منفی کنیم ساختار ساده زیر را در نظر میگیریم: کافیست فعل را بین ne... Pas قرار دهیم. - Ils n'aiment pas l'avion. آنها هواپیما را دوست ندارند. - Elle ne regarde pas la télé. او تلویزیون نگاه نمیکند. - Nous ne sommes pas américains. Nous sommes iraniens. ما امریکایی نیستیم. ما ایرانی هستیم. همانطور که مشاهده میفرمایید فرم منفی افعال با استفاده از قیود ne و pas ایجاد میشود. تمام جملات در زبان فرانسه بدین صورت منفی میشوند. به فایل صوتی👇👇👇 توجه کنید. @bonusage


و اما...
فرم منفی افعال:
تا کنون با جملات بصورت مثبت آشنا شدیم و اگر بخواهیم جمله ای را منفی کنیم ساختار ساده زیر را در نظر میگیریم: کافیست فعل را بین ne... Pas قرار دهیم.
- Ils n'aiment pas l'avion.
آنها هواپیما را دوست ندارند.
- Elle ne regarde pas la télé.
او تلویزیون نگاه نمیکند.
- Nous ne sommes pas américains. Nous sommes iraniens.
ما امریکایی نیستیم. ما ایرانی هستیم.
همانطور که مشاهده میفرمایید فرم منفی افعال با استفاده از قیود ne و pas ایجاد میشود. تمام جملات در زبان فرانسه بدین صورت منفی میشوند.
به فایل صوتی👇👇👇 توجه کنید.
@bonusage