ان شاءالله باوروداولین مشتریان صندوق، همین یادداشت هاراهم دیگرنخواهیم نوشت . اینهاصحبت های خصوصی اوائل بازکردن این دفترمشاوره وخدمات سرمایه گذاری است !

ان شاءالله باوروداولین مشتریان صندوق، همین یادداشت هاراهم دیگرنخواهیم نوشت . اینهاصحبت های خصوصی اوائل بازکردن این
دفترمشاوره وخدمات سرمایه گذاری است !