اگرملاحظه فرموده باشید، هیچ پستی نمی گذاریم حتی اصول سرمایه گذاری را! اموزش جای دیگر، اینجامحل بهره گیری علاقمندان وبحث روی پروژه ای مشخص مشروط برآنکه دردست اقدام قرارگرفته باشد!

اگرملاحظه فرموده باشید، هیچ پستی نمی گذاریم حتی اصول سرمایه گذاری را! اموزش جای دیگر، اینجامحل بهره گیری علاقمندان وبحث روی پروژه ای مشخص مشروط برآنکه دردست اقدام قرارگرفته باشد!