سلام علیکم بله اصلاهیچ کاری غیرکارشناسی وپروژه ای بهتره نباشه! پست های متفرقه درگروه های دیگرهست!

سلام علیکم

بله اصلاهیچ کاری غیرکارشناسی وپروژه ای بهتره نباشه!
پست های متفرقه درگروه های دیگرهست!