اگر بشود برای سرمایه های مختلف پیشنهادات عام را دسته بندی و در گروه اعلام کرد مورد استفاده ی همگان قرار خواهد گرفت. وگرنه حکم تشکیل گروه توجیه نمی گردد..

اگر بشود
برای سرمایه های مختلف
پیشنهادات عام را دسته بندی
و در گروه اعلام کرد
مورد استفاده ی همگان قرار خواهد گرفت.
وگرنه حکم تشکیل گروه توجیه نمی گردد..