سلام اطلاعیه مهم❗️ *صندوق سرمایه‌گذاری رشد* (وابسته به کمپین حذف ربا)❗️ ✍️ راهنمائی رایگان سپرده گذارانی که می خواهندپول شان راازآلودگی ربا دربانک هاوموسسات نجات دهند، ☝️مشاوره باسرمایه گذاران، برای سرمایه گذاری های مستقل، مشارکتی، معرفی طرح های نافع وسودمند، طراحی، مطالعات امکانپذیری اقتصادی، اجراء، مدیریت، بهره برداری و... باجذب سرمایه های خردوکلان، بخصوص سرمایه های کنز، پول های بیکار، خاصه سپرده های بانکی (موردسوءاستفاده ورباخواری بانک هاوموسسات ربوی) .. ان شاءالله❗️ مسعودارباب گروه صندوق سرمایه‌گذاری رشد (وابسته به کمپین حذف ربا) https://t.me/joinchat/EUIxqUNBofJPbNIEpf98iw
سلام

اطلاعیه مهم❗️

*صندوق سرمایه‌گذاری رشد*
(وابسته به کمپین حذف ربا)❗️

✍️ راهنمائی رایگان سپرده گذارانی که می خواهندپول شان راازآلودگی ربا دربانک هاوموسسات نجات دهند،

☝️مشاوره باسرمایه گذاران، برای سرمایه گذاری های مستقل، مشارکتی، معرفی طرح های نافع وسودمند، طراحی، مطالعات امکانپذیری اقتصادی، اجراء، مدیریت، بهره برداری و... باجذب سرمایه های خردوکلان، بخصوص سرمایه های کنز، پول های بیکار، خاصه سپرده های بانکی (موردسوءاستفاده ورباخواری بانک هاوموسسات ربوی) .. ان شاءالله❗️

مسعودارباب

گروه صندوق سرمایه‌گذاری رشد (وابسته به کمپین حذف ربا)
https://t.me/joinchat/EUIxqUNBofJPbNIEpf98iw