در صورت امکان بیشتر درمورد شرایط صندوق و نحوه عملکرد توضیح دهید. متشکرم

در صورت امکان بیشتر درمورد شرایط صندوق و نحوه عملکرد توضیح دهید.
متشکرم