بله خصوصی بهتراست متشکرم

بله خصوصی بهتراست
متشکرم