دراین گروه حضوربامشخصات کامل صورت می گیردزیرابحث سرمایه گذاری وتوسعه ورشدو... مستلزم اعتبارواعتمادوشفافیت است
دراین گروه حضوربامشخصات کامل صورت می گیردزیرابحث سرمایه گذاری وتوسعه ورشدو... مستلزم اعتبارواعتمادوشفافیت است