دراین گروه حضوربامشخصات کامل صورت می گیردزیرابحث سرمایه گذاری وتوسعه ورشدو... مستلزم اعتبارواعتمادوشفافیت است

دراین گروه حضوربامشخصات کامل صورت می گیردزیرابحث سرمایه گذاری وتوسعه ورشدو... مستلزم اعتبارواعتمادوشفافیت است