سلام خدمت حضرت عالی ودیگراعضائی که تاکنون دعوت کرده ام ، ارادت داریم ... لزوم شناسائی برای بخصوص افرادی بعدازاین است . عزت تان مستدام

سلام

خدمت حضرت عالی ودیگراعضائی که تاکنون دعوت کرده ام ، ارادت داریم ...

لزوم شناسائی برای بخصوص افرادی بعدازاین است .

عزت تان مستدام