درخصوص تهيه موارد خواسته شده بالا بايد اول با سرمايه گذار صحبت بشه و بعد مدارک بروزرساني بشه

درخصوص تهيه موارد خواسته شده بالا بايد اول با سرمايه گذار صحبت بشه و بعد مدارک بروزرساني بشه