همچنين در خصوص پرورش ماهي در قفسهاي دريايي نياز به سرمايه گذار،دارم

همچنين در خصوص پرورش ماهي در قفسهاي دريايي نياز به سرمايه گذار،دارم
همچنين در خصوص پرورش ماهي در قفسهاي دريايي نياز به سرمايه گذار،دارم
سلام
جناب آقای خواجوی

مواردزیرراارائه فرمائید:

1- خلاصه طرح یاپروپوزال،
2- طرح توجیهی فنی اقتصادی وبیزنس پلن،
3- رزومه، بخصوص علم وتخصص وتجربه، ودستاوردهاونتائج کاری خوددرخصوص طرح های موردنظرتان،
4- آورده نقدی وغیرنقدی خودتان،
5- نحوۀ ایجاداطمینان درسرمای گذار،
6- سودخالص سالانۀموردپیش بینی برای سرمایه گذار،
7- جمع بندی خودازکلیه موارد.

آرزومندتوفیق وسرفرازی برای سرمایه گذاروشما،
سلام
جناب آقای خواجوی

مواردزیرراارائه فرمائید:

1- خلاصه طرح یاپروپوزال،
2- طرح توجیهی فنی اقتصادی وبیزنس پلن،
3- رزومه، بخصوص علم وتخصص وتجربه، ودستاوردهاونتائج کاری خوددرخصوص طرح های موردنظرتان،
4- آورده نقدی وغیرنقدی خودتان،
5- نحوۀ ایجاداطمینان درسرمای گذار،
6- سودخالص سالانۀموردپیش بینی برای سرمایه گذار،
7- جمع بندی خودازکلیه موارد.

آرزومندتوفیق وسرفرازی برای سرمایه گذاروشما،
درود روز بخير در خصوص پروژه اول پرورش ماهي با اب چاه 10ساله که اجرا شده ولي به دليل مشکل مالي تقريبا نيمه تعطيله و براورد سرمايه بر حسب سايز ماهي ونوع تجهيزات براورد ميشه وميتوان بعنوان پشتيبان طرح پرورش ماهي در قفسهاي دريايي نيز استفاده نمود.