لطفامن رابه گروه منسوخ ادفرمائید یالینکش رابفرستید

لطفامن رابه گروه منسوخ ادفرمائید
یالینکش رابفرستید
لطفامن رابه گروه منسوخ ادفرمائید
یالینکش رابفرستید
لینک گروه منسوخ را دارم
ولی قبل از خروج شما تغییرش دادین و دیگه کار نمیکنه