عزيزانى كه طرحهاى سود آور توليدى ، دارند طرحهاى خود را مطرح كنند ، و با كارشناسان حاضر به بحث بنشيند ، مطمئن باشيد ، سرمايه گذاران پس از تاييد طرح شما توسط كارشناسان ، در طرح شما سرمايه گذارى خواهند كرد

عزيزانى كه طرحهاى سود آور توليدى ، دارند طرحهاى خود را مطرح كنند ، و با كارشناسان حاضر به بحث بنشيند ، مطمئن باشيد ، سرمايه گذاران پس از تاييد طرح شما توسط كارشناسان ، در طرح شما سرمايه گذارى خواهند كرد
عزيزانى كه طرحهاى سود آور توليدى ، دارند طرحهاى خود را مطرح كنند ، و با كارشناسان حاضر به بحث بنشيند ، مطمئن باشيد ، سرمايه گذاران پس از تاييد طرح شما توسط كارشناسان ، در طرح شما سرمايه گذارى خواهند كرد
👍
عزيزانى كه طرحهاى سود آور توليدى ، دارند طرحهاى خود را مطرح كنند ، و با كارشناسان حاضر به بحث بنشيند ، مطمئن باشيد ، سرمايه گذاران پس از تاييد طرح شما توسط كارشناسان ، در طرح شما سرمايه گذارى خواهند كرد
من مشاور مالی پیمانکاری هستم که به خاطر مشکلات مالی برای تکمیل پروژه 125واحدی در منطقه 22حاضراست قرارداد مشارکت خود را با کارفرمایش به پیمانکار جدید واگذار کند
.
عزيزانى كه طرحهاى سود آور توليدى ، دارند طرحهاى خود را مطرح كنند ، و با كارشناسان حاضر به بحث بنشيند ، مطمئن باشيد ، سرمايه گذاران پس از تاييد طرح شما توسط كارشناسان ، در طرح شما سرمايه گذارى خواهند كرد
درود... بک طرح پر سود وزودبارده داریم. چگونه وکجا بیان کنیم. البته بازارشم داریم...
درود... بک طرح پر سود وزودبارده داریم. چگونه وکجا بیان کنیم. البته بازارشم داریم...
سلام

سرکارخانم چراغی

مواردزیرراارائه فرمائید:

1- خلاصه طرح یاپروپوزال،
2- طرح توجیهی فنی اقتصادی وبیزنس پلن،
3- رزومه، بخصوص علم وتخصص وتجربه، ودستاوردهاونتائج کاری خوددرخصوص طرح های موردنظرتان،
4- آورده نقدی وغیرنقدی خودتان،
5- نحوۀ ایجاداطمینان درسرمای گذار،
6-جمع بندی خودازکلیه موارد.

آرزومندتوفیق وسرفرازی برای سرمایه گذاروشما،
سلام

سرکارخانم چراغی

مواردزیرراارائه فرمائید:

1- خلاصه طرح یاپروپوزال،
2- طرح توجیهی فنی اقتصادی وبیزنس پلن،
3- رزومه، بخصوص علم وتخصص وتجربه، ودستاوردهاونتائج کاری خوددرخصوص طرح های موردنظرتان،
4- آورده نقدی وغیرنقدی خودتان،
5- نحوۀ ایجاداطمینان درسرمای گذار،
6-جمع بندی خودازکلیه موارد.

آرزومندتوفیق وسرفرازی برای سرمایه گذاروشما،
درود. ممنون از توجهتون چشم