شما كارشناسيتون از كدوم دانشگاه وچه رشته اي؟

شما كارشناسيتون از كدوم دانشگاه وچه رشته اي؟