اقدام کردم ولی هنوز جوابش نیومده

اقدام کردم ولی هنوز جوابش نیومده