از طرفی شما بعد از تحصیل یکساله برای مستر فقط 2 یا 3 ماه وقت دارید تو انگلیس بمونید و اگر تو این زمان نتونستید کار پیدا کنید و یا واسه دکترا پذیرش بگیرید باید برگردید.

از طرفی شما بعد از تحصیل یکساله برای مستر فقط 2 یا 3 ماه وقت دارید تو انگلیس بمونید و اگر تو این زمان نتونستید کار پیدا کنید و یا واسه دکترا پذیرش بگیرید باید برگردید.
از طرفی شما بعد از تحصیل یکساله برای مستر فقط 2 یا 3 ماه وقت دارید تو انگلیس بمونید و اگر تو این زمان نتونستید کار پیدا کنید و یا واسه دکترا پذیرش بگیرید باید برگردید.
واي تا جايي كه من شنبدم يك سال فرصت ميدن